ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ - ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ 

ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಸಮಿತಿ / 2017 MMKK Committee :

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
(President)
Karthik Sharma

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
(Vice-President)
Prashanth Nadigar
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
(Secretary)
Revansiddayya Mathapathi

ಖಜಾಂಚಿಗಳು
(Treasurer)
Shivling Neralagi
ಸಂವಹನ 
(Communication)

ಸದಸ್ಯತ್ವ/ಕೈಪಿಡಿ (Membership/Directory)

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
(Website maintenance)
Prashanth Hiremath
 ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತಿಕ
(Cultural)
Renuka Row
 ಆಹಾರ ಉಪಚಾರ
(Food)

 ವನಭೋಜನ
(Picnic)

 ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿ
(Sports)
 
 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
(Special Program)
Kantaraj Gowda & Shashidhar Gowda
  ಇಮೇಲ್ ಸಂಪರ್ಕ
(Contact Email)

ourmmkk@gmail.com